Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Maak ze sterk
Gevestigd te Rilland (gemeente Reimerswaal)
Versie geldig vanaf 1 januari 2019


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij hierna uitdrukkelijk anders is vermeld, van toepassing op elk aanbod van stichting Maak ze sterk (hierna te noemen ‘de stichting’) en op iedere tussen de stichting en een afnemer tot stand gekomen overeenkomst, ongeacht of sprake is van de koop/afname (en levering) van een product of de afname (en levering) van een dienst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van de stichting. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de in deze algemene voorwaarden opgenomen leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De stichting behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd daarvan te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de stichting erkend.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal de stichting bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij schriftelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of binnen een schriftelijk overeengekomen andere leveringstijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om andere redenen sprake is van vertraging, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer daarvan binnen 30 kalenderdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van de stichting zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de stichting geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de website van de stichting genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier van de stichting tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de website van de stichting zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.


4. Bedenk- en zichttermijn, herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een (consumenten)koop op afstand (artikelen 7:46a tot en met 7:46j BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan op de dag van levering van het door de afnemer gekochte. De afnemer is gehouden om binnen de termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het gekochte de stichting schriftelijk, door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze, te melden dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, alvorens over te gaan tot terugzending daarvan. Het Modelformulier voor herroeping is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden (een link vindt u onderaan deze webpagina). Indien de afnemer niet schriftelijk binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst bij de stichting heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop tot stand gekomen.
Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 kalenderdagen na ontvangst aan de stichting retourneren, conform de door de stichting verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt de stichting zich het recht voor om de waardevermindering bij de afnemer in rekening te brengen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de stichting binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 kalenderdagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer door de stichting gerestitueerd.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst of een afgebakend gedeelte daarvan.
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
– goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
– producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
– verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld producten die snel kunnen bederven of verouderen.
– verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij de stichting, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de stichting. De stichting houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verstrekken aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u uw gegevens aan de stichting hebt verstrekt. Zie onze Disclaimer en Privacy Beleid (zie links onderaan deze webpagina).
5.2 De stichting respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig het bepaalde in onze Privacy Beleid.
5.3 De stichting maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies aan de hand waarvan u uw gegevens desgewenst van deze lijst kunt verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

6.1 De stichting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de stichting, fabrikant, leverancier of importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de stichting kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de stichting) deze gebreken binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de stichting te melden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door de stichting gegrond worden bevonden, zal de stichting de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van de stichting bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van de stichting) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de stichting gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van de stichting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsook vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 De stichting is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daaraan grenzende (bewuste) roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens de stichting in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de stichting en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de afnemer, behoudt de stichting zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de stichting slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van de stichting gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 De stichting kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen de stichting en een afnemer komt tot stand nadat een opdracht of bestelling door de stichting op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 De stichting behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.) op de website van de stichting gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot betaling van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1    De stichting is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.
10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van de stichting behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de stichting alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3    De stichting behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de stichting gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4    Indien de stichting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1    Stichting Maak ze sterk is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door het verkeerd aanwenden van de door haar geleverde producten en/of diensten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1    Eigendom van alle door de stichting aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de stichting zolang de afnemer de vorderingen van de stichting uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van de stichting wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2    De door de stichting geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3    De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4    De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de stichting of een door de stichting aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de stichting haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de stichting zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de stichting.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1   Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2   Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de stichting en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Bergen op Zoom, tenzij de stichting er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechtbank binnen het arrondissement waarin de koper woonachtig is.

PDF versie Algemene voorwaarden

Modelformulier voor herroeping
N.B. Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u artikelen wilt retourneren of een overeenkomst wilt herroepen.

Stichting Maak ze sterk

Bathseweg 50
4411 RK Rilland
www.maakzesterk.nl
[email protected]

Zakelijke informatie

KvK: 72581719
ING: NL13INGB0009034463
Algemene voorwaarden

Privacy beleid
Disclaimer